شعبه پارک ملت 22015658 شعبه پاسداران 22883070 واحد پشتیبانی 22036080

  • مسکن سیب
  • ارائه دهنده بهترین خدمات نوین ملکی
لطفا از لیست زیر روی متراژ دلخواه کلیک کنید
فروش-آپارتمان تا 50 متر [ 225 مورد ]
فروش-آپارتمان51 تا 75 متر [ 398 مورد ]
فروش-آپارتمان76 تا 100 متر [ 774 مورد ]
فروش-آپارتمان101 تا 125 متر [ 934 مورد ]
فروش-آپارتمان126 تا 150 متر [ 967 مورد ]
فروش-آپارتمان151 تا 175 متر [ 610 مورد ]
فروش-آپارتمان176 تا 200 متر [ 503 مورد ]
فروش-آپارتمان201 تا 225 متر [ 202 مورد ]
فروش-آپارتمان225 تا 250 متر [ 187 مورد ]
فروش-آپارتمان251 تا 275 متر [ 106 مورد ]
فروش-آپارتمان276 تا 300 متر [ 107 مورد ]
فروش-آپارتمان301 تا 325 متر [ 30 مورد ]
فروش-آپارتمان326 تا 350 متر [ 32 مورد ]
فروش-آپارتمان351 تا 375 متر [ 7 مورد ]
فروش-آپارتمان375 تا 400 متر [ 13 مورد ]
فروش-آپارتمان401 تا 100000 متر [ 26 مورد ]
لطفا از لیست زیر روی متراژ دلخواه کلیک کنید
فروش-خانه76 تا 100 متر [ 3 مورد ]
فروش-خانه101 تا 125 متر [ 6 مورد ]
فروش-خانه126 تا 150 متر [ 1 مورد ]
فروش-خانه176 تا 200 متر [ 1 مورد ]
فروش-خانه201 تا 225 متر [ 1 مورد ]
فروش-خانه225 تا 250 متر [ 1 مورد ]
فروش-خانه301 تا 325 متر [ 1 مورد ]
فروش-خانه326 تا 350 متر [ 1 مورد ]
فروش-خانه375 تا 400 متر [ 1 مورد ]
فروش-خانه401 تا 100000 متر [ 2 مورد ]
لطفا از لیست زیر روی متراژ دلخواه کلیک کنید
فروش-زمین تا 50 متر [ 7 مورد ]
فروش-زمین126 تا 150 متر [ 1 مورد ]
فروش-زمین176 تا 200 متر [ 1 مورد ]
فروش-زمین201 تا 225 متر [ 1 مورد ]
فروش-زمین276 تا 300 متر [ 1 مورد ]
فروش-زمین401 تا 100000 متر [ 12 مورد ]
لطفا از لیست زیر روی متراژ دلخواه کلیک کنید
فروش-کلنگی تا 50 متر [ 319 مورد ]
فروش-کلنگی51 تا 75 متر [ 5 مورد ]
فروش-کلنگی76 تا 100 متر [ 13 مورد ]
فروش-کلنگی101 تا 125 متر [ 23 مورد ]
فروش-کلنگی126 تا 150 متر [ 19 مورد ]
فروش-کلنگی151 تا 175 متر [ 12 مورد ]
فروش-کلنگی176 تا 200 متر [ 38 مورد ]
فروش-کلنگی201 تا 225 متر [ 24 مورد ]
فروش-کلنگی225 تا 250 متر [ 26 مورد ]
فروش-کلنگی251 تا 275 متر [ 17 مورد ]
فروش-کلنگی276 تا 300 متر [ 25 مورد ]
فروش-کلنگی301 تا 325 متر [ 14 مورد ]
فروش-کلنگی326 تا 350 متر [ 29 مورد ]
فروش-کلنگی351 تا 375 متر [ 24 مورد ]
فروش-کلنگی375 تا 400 متر [ 19 مورد ]
فروش-کلنگی401 تا 100000 متر [ 199 مورد ]
لطفا از لیست زیر روی متراژ دلخواه کلیک کنید
فروش-اداری تا 50 متر [ 28 مورد ]
فروش-اداری51 تا 75 متر [ 83 مورد ]
فروش-اداری76 تا 100 متر [ 110 مورد ]
فروش-اداری101 تا 125 متر [ 62 مورد ]
فروش-اداری126 تا 150 متر [ 44 مورد ]
فروش-اداری151 تا 175 متر [ 14 مورد ]
فروش-اداری176 تا 200 متر [ 6 مورد ]
فروش-اداری201 تا 225 متر [ 2 مورد ]
فروش-اداری225 تا 250 متر [ 5 مورد ]
فروش-اداری251 تا 275 متر [ 1 مورد ]
فروش-اداری276 تا 300 متر [ 4 مورد ]
فروش-اداری326 تا 350 متر [ 1 مورد ]
فروش-اداری351 تا 375 متر [ 1 مورد ]
فروش-اداری401 تا 100000 متر [ 5 مورد ]
لطفا از لیست زیر روی متراژ دلخواه کلیک کنید
فروش-مستغلات تا 50 متر [ 28 مورد ]
فروش-مستغلات51 تا 75 متر [ 5 مورد ]
فروش-مستغلات76 تا 100 متر [ 9 مورد ]
فروش-مستغلات101 تا 125 متر [ 16 مورد ]
فروش-مستغلات126 تا 150 متر [ 31 مورد ]
فروش-مستغلات151 تا 175 متر [ 13 مورد ]
فروش-مستغلات176 تا 200 متر [ 9 مورد ]
فروش-مستغلات201 تا 225 متر [ 2 مورد ]
فروش-مستغلات225 تا 250 متر [ 6 مورد ]
فروش-مستغلات251 تا 275 متر [ 6 مورد ]
فروش-مستغلات276 تا 300 متر [ 1 مورد ]
فروش-مستغلات301 تا 325 متر [ 2 مورد ]
فروش-مستغلات326 تا 350 متر [ 2 مورد ]
فروش-مستغلات375 تا 400 متر [ 2 مورد ]
فروش-مستغلات401 تا 100000 متر [ 21 مورد ]
لطفا از لیست زیر روی متراژ دلخواه کلیک کنید
فروش-ویلا تا 50 متر [ 6 مورد ]
فروش-ویلا76 تا 100 متر [ 2 مورد ]
فروش-ویلا101 تا 125 متر [ 3 مورد ]
فروش-ویلا126 تا 150 متر [ 3 مورد ]
فروش-ویلا176 تا 200 متر [ 5 مورد ]
فروش-ویلا251 تا 275 متر [ 2 مورد ]
فروش-ویلا276 تا 300 متر [ 3 مورد ]
فروش-ویلا326 تا 350 متر [ 1 مورد ]
فروش-ویلا351 تا 375 متر [ 1 مورد ]
فروش-ویلا375 تا 400 متر [ 3 مورد ]
فروش-ویلا401 تا 100000 متر [ 12 مورد ]
لطفا از لیست زیر روی متراژ دلخواه کلیک کنید
فروش-مغازه تا 50 متر [ 131 مورد ]
فروش-مغازه51 تا 75 متر [ 19 مورد ]
فروش-مغازه76 تا 100 متر [ 14 مورد ]
فروش-مغازه101 تا 125 متر [ 10 مورد ]
فروش-مغازه126 تا 150 متر [ 5 مورد ]
فروش-مغازه151 تا 175 متر [ 1 مورد ]
فروش-مغازه176 تا 200 متر [ 4 مورد ]
فروش-مغازه201 تا 225 متر [ 7 مورد ]
فروش-مغازه251 تا 275 متر [ 1 مورد ]
فروش-مغازه276 تا 300 متر [ 3 مورد ]
فروش-مغازه301 تا 325 متر [ 2 مورد ]
فروش-مغازه401 تا 100000 متر [ 3 مورد ]
لطفا از لیست زیر روی متراژ دلخواه کلیک کنید
فروش-مشارکت تا 50 متر [ 2 مورد ]
فروش-مشارکت126 تا 150 متر [ 1 مورد ]
لطفا از لیست زیر روی متراژ دلخواه کلیک کنید
فروش-پنت هاوس276 تا 300 متر [ 1 مورد ]
فروش-پنت هاوس351 تا 375 متر [ 1 مورد ]
فروش-پنت هاوس375 تا 400 متر [ 1 مورد ]
فروش-پنت هاوس401 تا 100000 متر [ 2 مورد ]
لطفا از لیست زیر روی متراژ دلخواه کلیک کنید
فروش-کارخانه401 تا 100000 متر [ 1 مورد ]

شعبه های ما

مسکن سیب پاسداران

پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم ساختمان سیب

22883070

info@maskanesib.com

مسکن سیب ملت

ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت

22015658

info@maskanesib.com